Formulari d’inscripció

Dades d'accés

Dades personals

Dades de facturació

Tipus de servei

Condicions del servei

Les dades facilitades en aquest acte, així com les que ens pugui facilitar durant tot el procés d’acreditació i validació seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, el procés d’acreditació de competències de càrrecs de conselleres i directives i, en cas de considerar-se adequades, ser accessibles a les empreses i professionals que accedeixin a la plataforma per a la cerca d’aquests perfils. Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual i es conservaran mentre vostè no manifesti el contrari. Més enllà d’aquelles comunicacions que poguessin resultar imprescindibles per a la prestació del servei, en especial, la comunicació a les empreses que accedeixin a la plataforma, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers. Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@ cambrabcn.org. El fet d'emplenar un formulari d'aquest web implica que l'usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

Esperi un moment