CONDICIONS DEL SERVEI

Aquest servei va destinat a proporcionar candidates a les empreses, acreditant que tenen les competències necessàries per l’exercici del càrrec però, en cap cas, la Cambra participa en el procés de selecció que faci l’empresa.

Les candidates que passen a formar part de la base de dades de conselleres i directives de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona accepten les condicions que a continuació es detallen.

Aquest programa exigeix per rigor completar tot el procés. Es un procés complet i d’una certa durada. En sí mateix ja suposa una mostra d’habilitats i competències, fet que justifica una durada més llarga del que és habitual.

S’han de complimentar de forma obligatòria tots els camps que es requereixen, excepte aquells que s’indiquen com a opcionals. Així mateix, es comprometen a seguir el procés establert per ser seleccionades com a candidates.

El procés exigeix la introducció de tota la informació exigida, la validació, l’entrevista personal i les proves que s’exigeixin en cada moment. Una vegada complimentada tota la informació es citarà a les candidates de forma individual en el termini màxim d’un mes.

En el cas que es compleixin tots els requisits per obtenir l’acreditació necessària, es publicarà la informació considerada obligatòria per a que les empreses que ho sol·licitin hi tinguin accés i puguin contactar amb les candidates.

En el cas que no es compleixin tots els requisits del procés i no s’obtingui l’acreditació, les candidates gaudiran d’un període de 2 anys per poder completar-lo. En el cas que no es compleixin els requisits, no s’obtindrà l’acreditació.

Les candidates declaren que tota la informació que faciliten és certa i que autoritzen a la Cambra a fer les comprovacions que consideri, així com a aportar aquella informació o documentació que els hi requereixin, que estigui relacionada amb la informació introduïda a la base de dades.

Les candidates tenen el dret de rectificació de la informació facilitada.

Les candidates autoritzen expressament que la informació introduïda com a obligatòria estigui accessible per a les empreses que ho sol·licitin.

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades en aquest acte, així com les que ens pugui facilitar durant tot el procés d’acreditació i validació seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, el procés d’acreditació de competències de càrrecs de conselleres i directives i, en cas de considerar-se adequades, ser accessibles a les empreses i professionals que accedeixin a la plataforma per a la cerca d’aquests perfils.

Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual i es conservaran mentre vostè no manifesti el contrari. Més enllà d’aquelles comunicacions que poguessin resultar imprescindibles per a la prestació del servei, en especial, la comunicació a les empreses que accedeixin a la plataforma, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002.

Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@cambrabcn.org.

El fet d’emplenar un formulari d’aquest web implica que l’usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

El pagament del servei inclou el procés d’acreditació complet, però no genera dret de devolució si no es completa o si no s’obté l’acreditació.

El termini per completar tot el procés, modificar i afegir noves dades és de 2 anys des de la contractació.

La informació es presentarà en la llengua que la candidata hagi utilitzat per introduir les dades.

Les candidates podran conèixer les vegades que el seu perfil ha estat seleccionat per les empreses, però no la identitat de les empreses.

La Cambra podrà explotar les dades de la plataforma a nivell d’estudi i estadístic. La Cambra tindrà accés a totes les consultes fetes i a qui les ha fet.

Les candidates es comprometen a que si observen un mal ús de les seves dades per part de tercers, ho posaran en coneixement de la Cambra.

El servei és vàlid per un període de 2 anys.

LOPD / RGPD

Les dades facilitades en aquest acte, així com les que ens pugui facilitar durant tot el procés d’acreditació i validació seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, el procés d’acreditació de competències de càrrecs de conselleres i directives i, en cas de considerar-se adequades, ser accessibles a les empreses i professionals que accedeixin a la plataforma per a la cerca d’aquests perfils.

Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual i es conservaran mentre vostè no manifesti el contrari. Més enllà d’aquelles comunicacions que poguessin resultar imprescindibles per a la prestació del servei, en especial, la comunicació a les empreses que accedeixin a la plataforma, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002.

Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@ cambrabcn.org.

El fet d’emplenar un formulari d’aquest web implica que l’usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa  i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.