CONDICIONS DEL SERVEI

Aquest servei va destinat a les empreses que busquin candidates. La informació a la que tinguin accés a través de la bases de dades és exclusivament d’ús per a la finalitat del servei i queda prohibida expressament la seva utilització per a altres finalitats o comercialització, així com tampoc publicar-la per cap mitjà o difondre-la de qualsevol altra forma.

L’Empresa podrà fer cerques pels criteris que la pròpia base de dades ofereix.

El servei és vàlid per un període de 6 mesos, sense dret a devolució tot i el cas que les candidates no siguin seleccionades.

La Cambra no participarà en el procés de selecció que l’empresa dugui a terme a partir de la selecció de les seves candidates.

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, la utilització de la plataforma per a la cerca de candidates a ocupar el càrrec de consellera o directiva en la seva empresa u organització, entre les que s’hagin sotmès al procés d’acreditació de les corresponents competències, a través de la plataforma.

Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual o sota un interès legítim de la Cambra d’interlocució amb l’organització a la que vostè pertany, si ho fa en nom d’una persona jurídica. Les seves dades es tractaran amb aquestes finalitats, i un cop finalitzada la prestació dels serveis, durant els terminis legalment establerts. Més enllà de la comunicació de dades que pugui resultar imprescindible per a la prestació del serveis, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002.

Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@ cambrabcn.org.

El fet d’emplenar un formulari d’aquest web implica que l’usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

La Cambra podrà explotar les dades de la plataforma a nivell d’estudi i estadístic. La Cambra tindrà accés a totes les consultes fetes i a qui les ha fet.

La informació es presentarà en la llengua que la candidata hagi utilitzat per introduir les dades.

LOPD / RGPD

Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, la utilització de la plataforma per a la cerca de candidates a ocupar el càrrec de consellera o directiva en la seva empresa u organització, entre les que s’hagin sotmès al procés d’acreditació de les corresponents competències, a través de la plataforma.

Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual o sota un interès legítim de la Cambra d’interlocució amb l’organització a la que vostè pertany, si ho fa en nom d’una persona jurídica. Les seves dades es tractaran amb aquestes finalitats, i un cop finalitzada la prestació dels serveis, durant els terminis legalment establerts. Més enllà de la comunicació de dades que pugui resultar imprescindible per a la prestació del serveis, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002.

Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@cambrabcn.org.

El fet d’emplenar un formulari d’aquest web implica que l’usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa  i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.”