Model de competències

Identifica el teu capital competencial i comprova que tens el perfil professional mes òptim per ser consellera o directiva

img conselleres

Metodologia

El sistema de registre del perfil professional, respon als requeriments que es desprenen de l’estudi El perfil professional d’una consellera i d’altres treballs sobre el El perfil professional d’una directiva .

El mètode de procés proposat pel registre de la trajectòria curricular de cada candidata, segueix el Mapa competencial d’una consellera i/o d’una directiva, així com la lògica d’una sèrie de fonaments teòrics que garanteixen el major grau d’encaix entre el capital competencial propi i el requerit pel perfil professional de refèrencia.

La proposta de competències professionals necessàries per a una consellera ha estat elaborada a partir de l’anàlisi comparatiu de les diferents evidències obtingudes en treballs similars realitzats en aquest àmbit. La majoria dels quals, prenen com a base de partida el model proposat per l’ ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma (Itàlia); que va adaptar la Fundació Surt, mitjançant el treball desenvolupat en Claus tutorials, guia per a l’acompanyament i el suport tutorial, Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008).

A partir d’aquests treballs, definim el concepte de competència professional com el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds, que es posen en joc en l’acompliment d’una determinada activitat laboral o professional. Les competències necessàries per l’acompliment òptim de les funcions , requerides per una consellera o directiva queden dividides en dos subgrups:

 • Coneixements i experiències
  Conjunt de conceptes i tècniques necessàries per al desenvolupament de l’activitat professional. Per exemple: Coneixements econòmic-financers i coneixements en direcció estratègica.
  Coneixements reconeguts en un determinat context sociocultural com a requisits de funcionament social i empresarial. Per exemple: 
  Coneixement del context empresarial i competències tecnològiques.
 • Competències 
  Conjunt d’habilitats, aptituds o capacitats i actituds d’ampli abast que interactuen per donar resposta a situacions empresarials diverses i de diferents nivells de complexitat. Dividides en tres subgrups: d’identificació, de relació i d’afrontament. Per exemple: autoconeixement, comunicació i gestió de les emocions.

Distingim 3 nivells de competència , segons les diferents necessitats per exercir les funcions d’una consellera o directiva. Coneixements i actituds que exigeixen en cada activitat a realitzar: I-Indispensable; V-Valorable; C-Complementari.

  Consellera Directiva
Coneixements i experiència    
Coneixements econòmics i financers I I
Gestió dels recursos estratègics I V
Experiència en el coneixement dels recursos estratègics I V
Experiència de les principals àrees operatives d’una empresa V I
Coneixements i tècniques en gestió empresarial V I
Altres coneixements C C
Coneixement general del context empresarial I I

Coneixement de l’entorn

I I
Coneixements del marc legal i normatiu V V
Competència tecnològica V V
Coneixement de d’idiomes V V
Experiència internacional/ multiculturalitat C C
     
Competències    
Autoconeixement I I
Disposició a l’aprenentatge I I
Visió estratègica I V
Pensament analític i crític I I
Comunicació I I
Relació interpersonal I I
Treball en equip i lideratge V I
Responsabilitat I I
Adaptabilitat V I
Organització i planificació estratègica I I
Sensibilitat I I
Negociació V V
Gestió de situacions d’estrès V V
Gestió de les emocions V V
Iniciativa i autonomia V I
Creativitat i innovació V V

Finalment, cal tenir en compte que:

 • Les competències són recursos personals que s’adquireuxen durant tota la trajectòria de vida, a través de la formació, l’experiència familiar i social i, per tant, es posen en joc en cada situació formal o informal (professional, empresarial, laboral, familiar, personal, social, etc.).
 • El sistema de construcció de les competències que permet adquirir-les i millorar-les, consisteix en tenir la capacitat d’experimentar-les, identificar-les i transferir-les, a altres àmbits diferents d’on s’han posat en joc per primera vegada.
 • Cal que facin referència a un entorn definit (empresa o organització) i a un lloc concret