Formulari d’inscripció

Dades d'accés

Dades personals

Dades de facturacióTipus de servei
Els que sou SOCIS BUSINESS del Club Cambra gaudiu d'aquest servei de forma gratuïta. Per tal d'accedir-hi cal que envieu un correu electrònic amb les vostres dades a donaempresaeconomia@cambrabcn.org indicant en l'assumpte ACCÉS BUSINESS A LA PLATAFORMA ODEE

Condicions del servei

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, la utilització de la plataforma per a la cerca de candidates a ocupar el càrrec de consellera o directiva en la seva empresa u organització, entre les que s’hagin sotmès al procés d’acreditació de les corresponents competències, a través de la plataforma.

Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual o sota un interès legítim de la Cambra d’interlocució amb l’organització a la que vostè pertany, si ho fa en nom d’una persona jurídica. Les seves dades es tractaran amb aquestes finalitats, i un cop finalitzada la prestació dels serveis, durant els terminis legalment establerts. Més enllà de la comunicació de dades que pugui resultar imprescindible per a la prestació del serveis, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002.

Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@ cambrabcn.org.

El fet d’emplenar un formulari d’aquest web implica que l’usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

Esperi un moment