Mètode del procés de registre del perfil professional

El sistema de registre del perfil professional, es basa en els aspectes teòrics i metodològics plantejats en l’apartat dedicat a la Metodologia.

En aquest procés es sol·licita la següent informació:

  1. Referida a les activitats realitzades i funcions desenvolupades en tota la trajectòria de vida, tant en l’àmbit formal (trajectòria formativa i experiència laboral, professional i/o empresarial) com en l’àmbit informal (experiència familiar, personal i/o social).
  2. Referida a les competències adquirides al llarg de tota la trajectòria de vida, tant en l’àmbit formal com informal, derivades del desenvolupament de les activitats i funcions anteriors.
  3. Referida a les preferències relacionades amb els sectors on es podrien i voldrien aplicar les competències adquirides, així com el tipus d’empresa on es vol exercir el càrrec de consellera i/o directiva, i la predisposició en quant a la mobilitat geogràfica.

En el punt 2. es proposa realitzar un procés d’identificació del propi capital competencial, prenent com a referència el Mapa competencial d’una consellerai/o directiva. En aquesta part del procés es sol·licita:

  1. Identificar el nom o etiqueta de la competència i el nivell  que s’ha assolit, segons la classificació i la taula de nivells. En aquest apartat s’hi exposa la definició de cada competència.
  2. Aportar evidències i/o indicadors que provin les competències identificades en l’apartat A). En aquest apartat s’hi exposen exemples que, a títol orientatiu, es poden utilitzar per evidenciar cada una de les competències.
  3. Recolzar la veracitat i adequació de les evidències aportades en l’apartat B) adjuntant els recursos necessaris (documents, adreces d’internet, vídeos, etc.). En aquest apartat hi ha un ampli recull de recursos que exemplifiquen el tipus de material que es pot aportar a cada competència.
  4. Aportació de documentació que recolza la candidatura: Una o vàries cartes de recomanació i una carta de motivació, on la candidata haurà d’explicar els seus interessos i/o motius de la seva candidatura.

Un cop finalitzat el registre del perfil, la candidata podrà obtenir un document del CV per competències i, a partir d’aquí, podrà continuar el procés d’avaluació de la seva candidatura realitzant els següents passos:

  • Realització d’una entrevista que té com a objectiu verificar i avaluar tota la informació facilitada per la candidata. L’entrevista es realitzarà en un termini màxim de 30 dies després del dia de l’enviament de la informació introduïda en la plataforma.
  • Realització d’un conjunt d’ activitats que tenen com a objectiu complementar l’avaluació competencial de la candidata. Es tracta d’ aportar aquelles evidències de les competències clau que no hagin quedat prou provades a través del procés de registre ni en l’entrevista.